ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പുസ്തകങ്ങൾ

മലയാള ഭാഷാശാസ്ത്രം ലേഖന-പ്രബന്ധ- ഗ്രന്ഥ സൂചി

എഡിറ്റർമാർ : പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥൻ, ഡോ: സി. സൈതലവി
പേജ്: 711, വില: 700 / -

ഫെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടു

സംഗീത. എം. കെ, പ്രജിഷ. എ.കെ പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 184, വില: 150/-

നളചരിതമണിപ്രവാളം

മന്ദന്‍ ഗുരുക്കള്‍ - എഡിറ്റര്‍. പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍


പേജ്: 416, വില: 350/-

ഏ.ആര്‍ വിജ്ഞാനീയം

എഡിറ്റര്‍മാര്‍. പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍, ഡോ. സി. സൈതലവി


പേജ്: 1016, വില: 800/-

കേരളപാണിനീയവിജ്ഞാനം 1

എഡിറ്റര്‍മാര്‍. പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍, ഡോ. സി. സൈതലവി

പേജ്: 588, വില: 450/-

കേരളപാണിനീയവിജ്ഞാനം 2

എഡിറ്റര്‍മാര്‍. പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍, ഡോ. സി. സൈതലവി
പേജ്: 1163, വില: 1000/-

സിനിമ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ചരിത്രവഴികള്‍

എഡിറ്റര്‍: ഡോ. ടി. അനിതകുമാരി
പേജ്: 692, വില: 600/-

മലയാളഭാഷാചരിത്രം (പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള)

എഡിറ്റര്‍: ഡോ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഇളയിടത്ത്
പേജ്: 586, വില: 450/-

ഗവേഷണപഠനവും രീതിശാസ്ത്രവും

എഡിറ്റര്‍മാര്‍. ഡോ. ടി. അനിതകുമാരി,
ഡോ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഇളയിടത്ത്

പേജ്: 320, വില: 360/-

കുമാരനാശാന്റെ രചനാശില്പം

ഡോ. എം.എം. ബഷീര്‍


പേജ് 668, വില: 550/-

എം.ടി യിലേക്കുള്ള വഴികള്‍

എഡിറ്റര്‍: കെ. ജയകുമാര്‍ - ഒക്‌ടോബര്‍ 2017
പേജ് 1420, വില: 1200/-

മലയാള സാഹിത്യ ചരിത സംഗ്രഹം

പി. ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ (പൈതൃക ഗ്രന്ഥാവലി )
എഡിറ്റർ: ഡോ. സ്മിത കെ. നായർ
സീരീസ് എഡിറ്റർ: (പൈതൃക ഗ്രന്ഥാവലി ) : ഡോ. ടി. അനീതകുമാരി
പേജ് : 177, വില: 135 / -

Page 2 of 41234