ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

പുസ്തകങ്ങൾ

ചോംസ്‌കിയന്‍ വാക്യഘടനാപഠനം

പ്രൊഫ. പി. മാധവന്‍പേജ്: 250, വില: 225/-

കേരളനാടകം

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 135, വില: 125/-

ഹെര്‍മന്‍ ഗുണ്ടര്‍ട്ട്

അല്‍ബ്രെഹ്ത് ഫ്രെന്‍സ്
പരിഭാഷകൻ : ഡോ. എന്‍പി. ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ്
പേജ്: 269, വില: 210/-

മലയാള ഭാഷാചരിത്രം പുതുവഴികൾ

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 164, വില: 140/-

എന്‍.വി.യുടെ പരിസ്ഥിതിചിന്തകള്‍

എഡിറ്റര്‍: ജി. മധുസൂദനന്‍
പേജ്: 338, വില: 225/-

ചരിത്രം രീതിശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ

എഡിറ്റര്‍: ഡോ . എം ആർ രാഘവവാരിയർ
പേജ്: 176 , വില: 130/-

ഹെര്‍മന്‍ ഗുണ്ടര്‍ട്ടും മലയാളവും

എഡിറ്റർ : പ്രൊഫ. സ്‌കറിയ സക്കറിയ
പേജ്: 1500 , വില: 1000/-

മലപ്പുറം ഭാഷാഭേദപഠനം

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 356, വില: 220/-

എന്‍.വിയുടെ വിജ്ഞാനസാഹിത്യം

എഡിറ്റര്‍: ടി. പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍
പേജ് : 72, വില: 60/-

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഒരു പഠനം.

എഡി: പ്രൊഫ. ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണന്‍
പേജ് : 150, വില: 80/-

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ ജീവിതരേഖ

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണന്‍
പേജ് : 206, വില: 110/-

ഏ.ആര്‍. നിഘണ്ടു

പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ് : 310, വില : 120 /-

Page 3 of 3123