ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പുസ്തകങ്ങൾ

വളളത്തോളിന്റെ സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ

എഡിറ്റർ: ഡോ.അനിൽ വളളത്തോൾ

കേരള ഭക്ഷണത്തിന്റെ സംസ്കാരചരിത്രം

ഡോ. സി ഗണേഷ്

മഹാകവി പന്തളം കേരളവർമ്മയുടെ കവനകൗമുദി മുഖ പ്രസംഗങ്ങൾ


എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന പാഠപുസ്തകം

ഡോ. അനിൽ വള്ളത്തോൾ

കോടതി മലയാളം

ഡോ. സ്മിത കെ നായർ

മലയാള ഗവേഷണം ചരിത്രവും വർത്തമാനവും

ജനറൽ എഡിറ്റർ : ഡോ.ടി.അനിതകുമാരി
എഡിറ്റർ: ഡോ അശോക് ഡിക്രൂസ്

കീഴാളവിമർശം ഭാഷ ഭാവന ദേശരാഷ്ട്രം

കെ.വി. ശശി

കഥകളിരംഗം

കെ.പി.എസ്. മേനോൻ
സംശോധനം : ഡോ.രോഷ്‌നി സ്വപ്‌ന

ദളിത് വൈജ്ഞാനികത ചരിത്രം സംസ്കാരം സൗന്ദര്യം

എഡിറ്റർ : കെ വി ശശി

ബഷീറിന്റെ ലോകങ്ങള്‍

എഡിറ്റർ: ഡോ: ടി അനിത കുമാരി
പേജ്: 692, വില: 700/-

ചാത്തിരാങ്കം

സി കെ നമ്പൂതിരി
സംശോധകന്‍: ഡോ. അശോക് ഡിക്രൂസ്
പേജ്: 255 , വില: 250/-

ബാലഡ്സ് ഓഫ് നോർത്ത് മലബാർ

എഡിറ്റർ: ഡോ. കെ. എം. ഭരതൻ
പേജ്: 486, വില: 400/ -

Page 1 of 41234