ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഭാഷാശാസ്ത്ര സ്‌കൂൾ

ഭാഷാശാസ്ത്ര സ്‌കൂൾ

ഭാഷാ സാങ്കേതികവുമായ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഷാശാസ്ത്ര പരിശീലനത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് ഭാഷാശാസ്ത്ര കോഴ്സ് വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കംപ്യൂട്ടിങ്ങ് ഭാഷാശാസ്ത്രം, ക്ലിനിക്കൽ ഭാഷാശാസ്ത്രം ഫോറൻസിക് ഭാഷാശാസ്ത്രം ഭാഷ ഡോക്യൂമെന്റഷന്‍ തുടങ്ങിയുള്ള 6 യുക്ത മേഖലകൾക്കായുള്ള വിഭവ ശേഷി വികസനം ലക്‌ഷ്യം വെക്കുന്നതാണ് കോഴ്സ് ഘടന.

അദ്ധ്യാപകർ