ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

എം.എ. മലയാളം ( സംസ്കാര പൈതൃകം )

എം.എ. മലയാളം ( സംസ്കാര പൈതൃകം )

കേരളത്തിന്റെ സംസ്‌കാരപൈതൃകത്തെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്രവും അന്തര്‍വൈജ്ഞാനികവുമായ പഠനമാണ് കോഴ്‌സിന്റെ ലക്ഷ്യം.സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകം, കേരളചരിത്രം,അധിവാസ മാതൃകയും സാംസ്‌കാരിക ഭൂമിശാസ്ത്രവും,ഭാഷാ-സാഹിത്യ പൈതൃകം, കലാപൈതൃകം, കാര്‍ഷിക പൈതൃകം, വിജ്ഞാന പാരമ്പര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ കോഴ്‌സിന്റെ മുഖ്യപഠനമേഖലകളാണ്. പൈതൃകസംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, താളിയോല വിജ്ഞാനം, പുരാവസ്തുപഠനങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ നിരവധിയായ മേഖലകളെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പരിചിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പഠനബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങള്‍

  • ഡോ. എം. ആർ രാഘവവാരിയർ
  • ഡോ. ടി. പവിത്രൻ
  • ഡോ. കെ .ആർ. സജിത
  • ഡോ. ഇ. കെ .ഗോവിന്ദവർമ രാജ
  • ഡോ. എം. സൈനബ
  • ഡോ. ജി. സജ്‌ന
  • ഡോ. കെ. എം. ഭരതൻ
  • ഡോ. സുനിത. ടി .വി
  • ഡോ. കെ. വി. ശശി

പാഠ്യപദ്ധതി

2020 അഡ്മിഷൻ വരെ 

2021അഡ്മിഷൻ മുതൽ