ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

വിവരാവകാശ നിയമം

വിവരാവകാശ നിയമം

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ഡോ.റെജിമോൻ പി എം (പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ)

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല

വാക്കാട്, തിരൂര്‍ – 676502

ഫോണ്‍ : 0494 2631230

 

അപ്പീൽ അധികാരി

രജിസ്ട്രാര്‍ ഇൻ ചാർജ് 

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല

വാക്കാട്, തിരൂര്‍ – 676502

ഫോണ്‍ : 0494 2631230

ഇ-മെയില്‍:registrar@temu.ac.in