ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വിവരാവകാശ നിയമം

വിവരാവകാശ നിയമം

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ ഇൻ ചാർജ് 

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല

വാക്കാട്, തിരൂര്‍ – 676502

ഫോണ്‍ : 0494 2631230

അപ്പീൽ അധികാരി

രജിസ്ട്രാര്‍ 

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല

വാക്കാട്, തിരൂര്‍ – 676502

ഫോണ്‍ : 0494 2631230

ഇ-മെയില്‍:registrar@temu.ac.in