Phone

0494 2631230

Executive Committee

Executive Committee

സര്‍വകലാശാല ആക്ട്, സ്റ്റാറ്റിയൂട്ട്, റെഗുലേഷനുകളും നിയമങ്ങളും ഇവയുടെ പരിധിയില്‍നിന്നുകൊണ്ട് ഭരണപരവും അക്കാദമികവുമായ കാര്യങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ചുമതലപ്പെട്ട സമിതിയാണിത്.

Committee members

  • Dr. L . Sushama  (Vice Chancellor, Chairman)
  • Govt. Secretary (Higher Education)
  • Govt. Secretary(Finance Department)
  • Govt. Secretary(Cultural Department)
  • Dr. J. Prasad – (Chairman, Faculty of Heritage Advisory Committee)
  • Dr. C. Rajendran – (Chairman, Literature Faculty Advisory Committee)
  • Dr. K G Paulose (Vice Chairman, Research Council)
  • Dr. K M Anil(Elected Member, School Director Representative)
  • Dr. Dhanya R(Elected Member, Teachers Representative)
  • (Student Representative)