Phone

0494 2631230

Executive Committee

Executive Committee

സര്‍വകലാശാല ആക്ട്, സ്റ്റാറ്റിയൂട്ട്, റെഗുലേഷനുകളും നിയമങ്ങളും ഇവയുടെ പരിധിയില്‍നിന്നുകൊണ്ട് ഭരണപരവും അക്കാദമികവുമായ കാര്യങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ചുമതലപ്പെട്ട സമിതിയാണിത്.

Committee members

 • Dr. V. Anilkumar (Vice Chancellor, Chairman)
 • Govt. Secretary (Higher Education)
 • Govt. Secretary(Finance Department)
 • Govt. Secretary(Cultural Department)
 • Dr. KKN Kurup - (Chairman, Faculty of Heritage Advisory Committee)
 • Dr. C. Rajendran - (Chairman, Literature Faculty Advisory Committee)
 • Dr. A. K. Nambiar (Vice Chairman, Research Council)
 • Shri. K P Ramanunni(Representative of the Governor)
 • Smt. A G Oleena(Representative of the Governor)
 • Dr. Padmanabhan N V(Representative of the Governor)
 • Student Representative(Vacancy)