ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ധാരണാപത്രം പുതുക്കി

ധാരണാപത്രം പുതുക്കി

മലയാള സർവകലാശാലയും കോട്ടയ്ക്കൽ വി.പി എസ്.വി.ആയുർവേദ കോളേജും താളിയോല സംസ്കരണ -പഠന -പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗങ്ങളിലെ സഹകരണത്തിനുള്ള ധാരണാപത്രം പുതുക്കി.