ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ബിരുദാനനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകള്‍

ബിരുദാനനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകള്‍

  • ബിരുദാനന്തര കോഴ്‌സുകളുടെയും ഗവേഷണത്തിന്റെയും പഠനമാധ്യമം മലയാളമായിരിക്കും.
  • ബിരുദാനന്തര കോഴ്‌സുകളുടെ ഭാഗമായി
  • ഓപ്പണ്‍ഇലക്ടീവ് കോഴ്‌സുകള്‍ ഓഫര്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.
  • പഠനപദ്ധതി ക്രെഡിറ്റ് ആന്റ് സെമസ്റ്റര്‍ സമ്പ്രദായത്തില്‍ അധിഷ്ഠിതമാണ്.
  • ബിരുദാനന്തര കോഴ്‌സുകള്‍ നാല്  സെമസ്റ്റര്‍ കൊണ്ട് പൂര്‍ത്തീകരിക്കും.

എം. എ പരീക്ഷാ നിയമങ്ങൾ

ഫീസ് ഘടന

രജിസ്‌ട്രേഷന്‍  300/- സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം 500/-
കോണ്‍വക്കേഷന്‍, ബിരുദം 200/- സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം (ലൈബ്രറി) 500/-
വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്‍ 100/- സെമസ്റ്റര്‍ ഫീസ് 900/-
മാഗസിന്‍ 100/- പരീക്ഷാ ഫീസ്  (സെമസ്റ്റര്‍ തോറും) 250/-
അലുമിനി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍(5വര്‍ഷം) 100/-    
എം.എ. ഭാഷാശാസ്ത്രം

എം.എ. ഭാഷാശാസ്ത്രം

നവസാങ്കേതിക പരിസരങ്ങള്‍

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
എം.എ. മലയാളം (സാഹിത്യപഠനം)

എം.എ. മലയാളം (സാഹിത്യപഠനം)

സാഹിത്യവും ഭാഷാസംബന്ധിയുമായ

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
എം.എ. മലയാളം (സാഹിത്യരചന)

എം.എ. മലയാളം (സാഹിത്യരചന)

സാഹിത്യരചനയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നല്‍

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
എം.എ. സംസ്കാര പൈതൃക പഠനം

എം.എ. സംസ്കാര പൈതൃക പഠനം

കേരളത്തിന്റെ സംസ്‌കാരപൈതൃകതത്തെ

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
എം എ പരിസ്ഥിതി പഠനം

എം എ പരിസ്ഥിതി പഠനം

അന്തര്‍വൈജ്ഞാനികമായ ഈ കോഴ്‌സ്

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
എം.എ. തദ്ദേശവികസന പഠനം

എം.എ. തദ്ദേശവികസന പഠനം

പ്രാദേശികവികസനം, വികേന്ദ്രീകൃത

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
എം.എ. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം

എം.എ. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം

സാമൂഹിക ചിന്തകരുടെ സംഭാവനകള്‍,

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
എം.എ. ചരിത്ര പഠനം

എം.എ. ചരിത്ര പഠനം

കേരളചരിത്രത്തിന് വിശേഷ പ്രാധാന്യം

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
എം.എ. ചലച്ചിത്ര പഠനം

എം.എ. ചലച്ചിത്ര പഠനം

സിനിമാചരിത്രം, സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍,

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക