ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

സര്‍വകലാശാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു (നീട്ടിയ കാലാവധി 2018 ജൂണ്‍ 27)

സര്‍വകലാശാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു (നീട്ടിയ കാലാവധി 2018 ജൂണ്‍ 27)

Download File