ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പരിസ്ഥിതിപഠനം – 3 , 4  സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു (2020 അഡ്മിഷൻ )

പരിസ്ഥിതിപഠനം – 3 , 4 സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു (2020 അഡ്മിഷൻ )