ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ആരോഗ്യസർവകലാശാലയിലെ മലയാളികൾ അല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ബേസിക് മലയാളം കോഴ്സ് വിജ്ഞാപനം

ആരോഗ്യസർവകലാശാലയിലെ മലയാളികൾ അല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ബേസിക് മലയാളം കോഴ്സ് വിജ്ഞാപനം

അപേക്ഷാ ഫോറം

 

Download File