ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പിഎച്ച്.ഡി ഗവേഷണ ചട്ടങ്ങള്‍

പിഎച്ച്.ഡി ഗവേഷണ ചട്ടങ്ങള്‍

27-12-2019ന് ചേര്‍ന്ന നിര്‍വാഹകസമിതി യോഗം  അംഗീകരിച്ച തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാള സര്‍വകലാശാലയുടെ പിഎച്ച്.ഡി ഗവേഷണ ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡോ. ടി. അനിത കുമാരി

രജിസ്ട്രാര്‍-ഇന്‍-ചാര്‍ജ്

Ph.D Guidelines