ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സർവകലാശാല

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല 2012 നവംബര്‍ ഒന്നിന് നിലവില്‍ വന്നു. 2013 ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല ആക്ട്‌ 2013 നിയമസഭ അംഗീകരിച്ചു. മലയാള ഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്‍റെയും കേരള സംസ്കാരത്തിന്‍റെയും പരിപോഷണത്തിന് വേണ്ട പഠനവും ഗവേഷണവും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് സര്‍വകലാശാലയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യ മുഴുവനുമാണ് സര്‍വകലാശാലയുടെ ഭൂപരിധി, ബിരുദാനന്തരബിരുദ പഠനവും ഗവേഷണവുമായിരിക്കും പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍. മലയാള ഭാഷ, സാഹിത്യം, മാധ്യമം, മാനവിക വിഷയങ്ങള്‍, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിഷയങ്ങള്‍ ഇവയെല്ലാം മലയാള മാധ്യമത്തില്‍ ഇവിടെ പഠന വിധേയമാക്കാം. കേരളത്തിന്‍റെ സാംസ്കാരികവും ബൗദ്ധികവുമായ പൈതൃകമാണ് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു മേഖല. ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്‍, ഗവേഷണാത്മകമായ പ്രോജക്ടുകള്‍ സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുക്കളും ആവിഷ്കാരങ്ങളും ശേഖരിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം സര്‍വകലാശാലയുടെ കര്‍മമേഖലകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കൂടാതെ മലയാളഭാഷയെ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളോട് ഇണക്കമുള്ളതാക്കാനുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും നേതൃത്വം നല്‍കാനും സര്‍വകലാശാലക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.

മലയാളസര്‍വകലാശാലയുടെ സാമാന്യലക്ഷ്യങ്ങള്‍

 • മലയാളഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്‍റെയും കേരള സംസ്കാരത്തിന്‍റെയും പഠനം കൂടുതല്‍ ആഴമുള്ളതും പ്രസക്തവുമാക്കുക.
 • ഉന്നത നിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്ന ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകള്‍ നടത്തുക.
 • സാംസ്കാരിക - ബൗദ്ധിക സാംഗത്യമുള്ള കര്‍മപദ്ധതികള്‍ ആരംഭിക്കുക.
 • സുപ്രധാന മേഖലകളില്‍ ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ജ്ഞാനോല്‍പാദനം നടത്തുക.
 • ഉന്നതനിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്ന വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ജേണലുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.
 • സമകാലിക വൈജ്ഞാനിക വ്യാവഹാരിക ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന് മലയാളഭാഷയെ സജ്ജമാക്കുക.
 • മലയാളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹിത്യകൃതികള്‍ മറ്റു ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളിലേയ്ക്കും വിദേശഭാഷകളിലേക്കും വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 • കമ്പ്യൂട്ടര്‍ - ഇന്‍റെര്‍നെറ്റ്‌ ഉപയോഗത്തിന് പൂര്‍ണമായി വഴങ്ങുന്ന ഭാഷയാക്കി മലയാളത്തെ വളര്‍ത്താനുതകുന്ന പഠനങ്ങളും, ഗവേഷണങ്ങളും കര്‍മപദ്ധതികളും എറ്റെടുക്കുക.
 • സമാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് ഈ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടാനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.
 • മലയാളഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്‍റെയും കേരളസംസ്കാരത്തിന്‍റെയും സര്‍വതോന്മുഖമായ വികസനത്തിനും ആഗോള വ്യാപനത്തിനും പ്രേരകമായ പ്രവൃത്തികള്‍ ഏറ്റെടുക്കുക.

ദര്‍ശനം

കേരളത്തിന്റെ ഭാഷ, സാഹിത്യം, കലകള്‍, മറ്റ് സാംസ്കാരിക ആവിഷ്കാരങ്ങള്‍, ബൗദ്ധികപാരമ്പര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാനും ജനജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തില്‍ പഠിക്കാനും, പുതിയ പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കാനും അവബോധം സൃഷ്ട്ടിച്ചും, ഈ അറിവുകളെ വര്‍ത്തമാനകാലവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള ആശയങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനും, നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കാനും അവയുടെ സങ്കീര്‍ണതകള്‍ വിലയിരുത്താനും, മലയാളഭാഷയേയും കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക-ബൗദ്ധിക രംഗങ്ങളെയും ഭാവിയിലെ വെല്ലുവിളികള്‍ എറ്റെടുക്കുന്നതിന് സജ്ജീകരിക്കാനുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായിരിക്കണം തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല.

ദൗത്യം

 • മലയാള ഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്‍റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും, കേരളീയമായ ജ്ഞാനധാരകളുടെയും പഠനത്തിനും സംവര്‍ദ്ധനത്തിനും പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ഉതകുന്ന പഠനകോഴ്സുകള്‍ നടത്തുകയും ഗവേഷണങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുക
 • ഏത് വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലെയും അറിവുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മലയാള ഭാഷയെ സജ്ജമാക്കുകയും, മലയാള ഭാഷയില്‍ പുതിയ ജ്ഞാനോല്‍പാദനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കര്‍മ പരിപാടികളും പദ്ധതികളും ഏറ്റെടുക്കുക.
 • കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഡിജിറ്റല്‍ ലൈബ്രറി, പുരാരേഖാലയം, മ്യൂസിയം തുടങ്ങിയവ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • കേരളത്തിന്റെ വൈവിധ്യപൂര്‍ണമായ സാംസ്കാരിക ആവിഷ്കാരങ്ങള്‍ക്കും മലയാളഭാഷക്കും സാഹിത്യത്തിനും അര്‍ഹമായ സ്ഥാനവും കീര്‍ത്തിയും ആഗോള അംഗീകാരവും നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള കര്‍മ പരിപാടികള്‍ ഏറ്റെടുക്കുക.
 • ആധുനിക ആശയ വിനിമയ ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സാധ്യതകള്‍ പൂര്‍ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനു മലയാള ഭാഷയെ സജ്ജമാക്കുക.
 • മലയാള ഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്‍റെയും സംസ്കാരത്തിന്‍റെയും ഉന്നമനത്തിനും വ്യാപനത്തിനും സഹായകമാം വിധം ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള സര്‍വകലശാലകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ചെയറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും, അത്തരം സംയുക്ത സംരംഭങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • ഈ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ് സ്ഥാപിക്കുക

ചാന്‍സലര്‍

ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ

കേരള ഗവര്‍ണറാണ് മലയാള സര്‍വകലാശാലയുടെ ചാന്‍സലര്‍. പൊതുസഭയുടെ യോഗങ്ങളിലും ബിരുദദാനച്ചടങ്ങുകളിലുംഅധ്യക്ഷത വഹിക്കുക ചാന്‍സലര്‍ ആയിരിക്കും.

പ്രൊ ചാന്‍സലര്‍

ഡോ . കെ.ടി ജലീൽ

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി സര്‍വകലാശാലയുടെ പ്രൊ ചാന്‍സലര്‍ ആയിരിക്കും.ചാന്‍സലറുടെ അഭാവത്തില്‍ പ്രൊ ചാന്‍സലര്‍ക്ക് ചാന്‍സലറുടെ അധികാരം വിനിയോഗിക്കാം.

വൈസ് ചാന്‍സലര്‍

ഡോ : വി. അനിൽ കുമാർ (ഡോ.അനിൽ വള്ളത്തോൾ)

സര്‍വകലാശാലയുടെ അക്കാദമികവും ഭരണസംബന്ധിയുമായ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക നേതൃത്വം വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ക്കാണ്. സര്‍വകലാശാല അക്കാദമിക്ക് കൗണ്‍സിലിന്റെയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെയും എക്‌സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയര്‍മാന്‍ കൂടിയാണ് വൈസ് ചാന്‍സലര്‍. സര്‍വകലാശാലയുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിന്റെയും ഭരണനിര്‍വഹണത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം വൈസ് ചാന്‍സലറില്‍ അര്‍പ്പിതമാണ്.