ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം

തദ്ദേശവികസന പഠനം

വികേന്ദ്രീകൃത വികസനവും ആസൂത്രണവും പാഠ്യ വിഷയമാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രഥമ ബിരുദാനന്തര ബിരുദകോഴ്‌സാണ് തദ്ദേശവികസന പഠനം. വികസനത്തിന്റെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം,...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
പരിസ്ഥിതിപഠനം

പരിസ്ഥിതിപഠനത്തിന്റെ ചരിത്രവും പശ്ചാത്തലവും വികയനവും പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള സങ്കീര്‍ണമായ ബന്ധവും പഠനവിഷയമാകുന്ന കോഴ്‌സ്. മനുഷ്യസംസ്‌കാരം, സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച, ജ്ഞാനോദയം,...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
സോഷ്യോളജി

വിമര്‍ശനാത്മകമായ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ ഉറവിടമാവുക എന്നതാണ് സോഷ്യോളജി വകുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മാനവിക വിഷയങ്ങളും സമീപനങ്ങള്‍ ഒരുപോലെ...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക