ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ഫാക്കൽറ്റി

ചരിത്രപഠന സ്‌കൂൾ

മലയാളഭാഷയുടെയും ഒപ്പം സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതത് മേഖലകളില്‍ പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്നതാണ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാലയുടെ പ്രഥമലക്ഷ്യമെന്നിരിക്കെ ലോകത്തിന്...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
തദ്ദേശ വികസനപഠന സ്‌കൂൾ

വികസന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, പ്രാദേശികവികസനം, വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം എന്നിവയില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന കോഴ്‌സാണിത്. വികസനപ്രക്രിയയുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ തലങ്ങള്‍,...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
സോഷ്യോളജി സ്‌കൂൾ

വിമര്‍ശനാത്മകമായ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ ഉറവിടമാവുക എന്നതാണ് സോഷ്യോളജി വകുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മാനവിക വിഷയങ്ങളും സമീപനങ്ങള്‍ ഒരുപോലെ...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക