ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം

വികസനപഠനം ( തദ്ദേശവികസനം)

വികസനവും ആസൂത്രണവും പാഠ്യ വിഷയമാക്കുന്ന ബിരുദാനന്തര ബിരുദകോഴ്‌സാണ് വികസന പഠനം. വികസനത്തിന്റെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, വികസനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, ഭരണനിര്‍വഹണം, കേരളത്തിന്റെയും...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
പരിസ്ഥിതിപഠനം

പരിസ്ഥിതിപഠനത്തിന്റെ ചരിത്രവും പശ്ചാത്തലവും വികസനവും പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള സങ്കീര്‍ണമായ ബന്ധവും പഠനവിഷയമാകുന്ന കോഴ്‌സ്. മനുഷ്യസംസ്‌കാരം, സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച, ജ്ഞാനോദയം,...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
സോഷ്യോളജി

വിമര്‍ശനാത്മകമായ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ ഉറവിടമാവുക എന്നതാണ് സോഷ്യോളജി വകുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മാനവിക വിഷയങ്ങളും സമീപനങ്ങള്‍ ഒരുപോലെ...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക