ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

അറബിമലയാളപഠനകേന്ദ്രം

അറബിമലയാളപഠനകേന്ദ്രം

അറബിമലയാളഭാഷാകൃതികളുടെ ഭാഷാപഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക , അറബിമലയാളഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുക, മലയാളസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ അറബിമലയാളത്തിന്റെ ഇടം നിര്‍ണ്ണയിക്കുക, അറബിമലയാളസങ്കര സാംസ്‌കാരികചരിത്രം കണ്ടെത്തുക, അറബിമലയാളത്തിന്റെ ലാവണ്യശാസ്ത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുക, അറബിമലയാള സാഹിത്യത്തിന്‍റെ ശൈലീവിജ്ഞാനപഠനം നിര്‍വഹിക്കുക, അറബിമലയാളവൈജ്ഞാനികപൈതൃകം അടയാളപ്പെടുത്തുക, അറബിമലയാളകൃതികളിലെ ദ്രാവിഡാംശം അടയാളപ്പെടുത്തുക,അറബിമലയാളത്തിന്റെ സമ്പർക്കസാഹചര്യം വെളിപ്പെടുത്തുക, അറബിമലയാളലിപിചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങി അറബിമലയാളത്തിന്റെ ഭാഷാപരവും സാഹിത്യപരവും സാംസ്കാരികവുമായ തലങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പൈതൃകസ്ഥാനം നിർണയിക്കുക തുടങ്ങിയ കർമ്മപദ്ധതികളാണ്  ഈ പഠനകേന്ദ്രത്തിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.