ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ഗവേഷണ കൗണ്‍സില്‍

ഗവേഷണ കൗണ്‍സില്‍

 • ഡോ. വി. അനില്‍കുമാര്‍  (വൈസ് ചാന്‍സലര്‍)
 • ഡോ. ടി ബി വേണു ഗോപാലപണിക്കർ (ഡീൻ, മലയാള ഭാഷാ പഠന ഫാക്കൽറ്റി)
 • ഡോ . സി. പി.അച്യുതനുണ്ണി (ഡീൻ, സാഹിത്യ ഫാക്കൽറ്റി)
 • കലാമണ്ഡലം ഹൈമവതി (ഡീൻ,കല ഫാക്കൽറ്റി)
 • ഡോ. എം.ആർ . രാഘവ വാരിയർ (ഡീൻ പൈതൃക പഠന ഫാക്കൽറ്റി
 • ഡോ. കെ. ജി പൗലോസ് (ഡീൻ, പാരമ്പര്യ വിജ്ഞാന സമ്പ്രദായ ഫാക്കൽറ്റി )
 • ഡോ.കർണ മഹാരാജൻ (ഡീൻ, മാധ്യമ ഫാക്കൽറ്റി)
 • ഡോ. പി കെ പോക്കർ ( ഡീൻ,സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ഫാക്കൽറ്റി)
 • ഡോ. ലിസ്സി മാത്യു (ഗവേഷണ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ)
 • ഡോ.സി രാജേന്ദ്രൻ (ഗവേഷണ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ)
 • ഡോ.ചാക്കപ്പൻ.സി.ഡി (ഗവേഷണ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ)
 • ഡോ. സ്‌മിത കെ നായർ (ഡയറക്ടർ ഭാഷാശാസ്ത്ര പഠന സ്‌കൂൾ)
 • ഡോ.രോഷ്നി സ്വപ്‌ന(ഡയറക്ടർ സാഹിത്യ പഠന സ്‌കൂൾ)
 • ഡോ. അന്‍വര്‍. എ(ഡയറക്ടർ സാഹിത്യ രചന സ്‌കൂൾ)
 • ഡോ. രാജീവ് മോഹൻ ആർ(ഡയറക്ടർ മാധ്യമപഠന സ്‌കൂൾ)
 • ഡോ. മഞ്ജുഷ ആര്‍. വർമ്മ(ഡയറക്ടർ ചരിത്രപഠന സ്‌കൂൾ)
 • ഡോ. ജി.സജിന (ഡയറക്ടർ സംസ്‌കാരപൈതൃകപഠന സ്‌കൂൾ)
 • ഡോ . സുന്ദരരാജ് .ടി (ഡയറക്ടർ സോഷ്യോളജി സ്‌കൂൾ)
 • ഡോ.ജയ്‌നി വർഗീസ്(ഡയറക്ടർ പരിസ്ഥിതിപഠന സ്‌കൂൾ)
 • ഡോ. മല്ലിക എം ജി .(ഡയറക്ടർ വികസനപഠന സ്‌കൂൾ)
 • ഡോ. വിദ്യ ആർ.(ഡയറക്ടർ ചലച്ചിത്രപഠന സ്‌കൂൾ)
 • ഡോ.കെ എം അനിൽ (ഡയറക്ടർ എഴുത്തച്ഛൻ പഠന സ്‌കൂൾ)
 • ഡോ.ലിസ്സി മാത്യു -പ്രൊഫ.സാഹിത്യം (വൈസ് ചെയർമാൻ,ഗവേഷണ കൗൺസിൽ )
 • ഡോ. കെ എം ഭരതൻ -പ്രൊഫസർ (നാടൻ കലകൾ )
 • പൊൻകുന്നം എ എം രാമചന്ദ്രൻ- (റിട്ട) പ്രൊഫസർ (സംഗീതം)
 • ഡോ. സി രാജേന്ദ്രൻ-(റിട്ട) പ്രൊഫസർ(വൈസ് ചെയർമാൻ,പാരമ്പര്യ വിജ്ഞാന സമ്പ്രദായം )
 • ഡോ.ചാക്കപ്പൻ സി ഡി -(റിട്ട) പ്രൊഫസർ(വൈസ് ചെയർമാൻ,മാധ്യമം)