ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പരിഭാഷാപദ്ധതി

ഓൺ ദി ഫാർ സൈഡ് ഓഫ് മെമ്മറി

ചെറു കഥകൾ, ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം പരിഭാഷകൻ: ജെ ദേവിക
പേജ്: 174, വില: 450/-

ഡോണ്ട് വാണ്ട് കാസ്റ്റ്

എഡിറ്റർ: എം.ആർ. രണുകുമാർ പരിഭാഷകൻ: അഭിരാമി ഗിരിജ ശ്രീരാം, രവി ശങ്കർ
പേജുകൾ: 192, വില: 325 / -

എ പാത്ത് ആൻഡ് മെനി ഷാഡോ & ട്വൽവ് സ്റ്റോറീസ്

പ്രസാധകൻ: ഓറിയന്റ് ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ
പരിഭാഷകൻ: ആർ.ജയശ്രീ

ബർസ

പ്രസാധകൻ: Yodapress
കെ. എം. ഷെരീഫ്

സ്വർഗ

പ്രസാധകൻ: ജഗ്നാർട്ട്
പരിഭാഷകൻ: ജെ ദേവിക