ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ജേണല്‍

പൈതൃകവിമർശം സങ്കല്പനം സിദ്ധാന്തം മാതൃകകൾ സംസ്കാരപൈതൃകപഠന വിഭാഗം ജേർണൽ

ജനറൽ എഡിറ്റർ: കെ.വി ശശി

മലയാളഭാഷാശാസ്ത്രം ഗവേഷണ ജേണൽ

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 123, വില: 200/-

മലയാള സാഹിത്യം ഗവേഷണ ജേർണൽ

ജനറൽ എഡിറ്റർ: ഡോ. ടി. അനന്തകുമാരി
ഇഷ്യു എഡിറ്റർ: ഡോ. അശോക് ഡിക്രൂസ്
പേജുകൾ: 101, വില: 200 / -

സാഹിത്യവിഭാഗം ജേണൽ

ജനറൽ എഡിറ്റർ : ഡോ: ടി അനിത കുമാരി
ലക്കം എഡിറ്റർ : ഡോ : സി ഗണേഷ്
പേജുകൾ: 148, വില: 200 / -

സമീക്ഷ സോഷ്യോളജി ഗവേഷണ ജേണൽ

ഇഷ്യു എഡിറ്റർ: കെ. എസ്. ഹക്കിം
പേജ്: 169, വില: 200 / -

പ്രാചീനമലയാളം

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 142 വില: 200/-

മലയാളഭാഷാശാസ്ത്രം ഗവേഷണ ജേണൽ

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 141, വില: 200/-