ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ജേണല്‍

സമീക്ഷ സോഷ്യോളജി ഗവേഷണ ജേണൽ

ഇഷ്യു എഡിറ്റർ: കെ. എസ്. ഹക്കിം
പേജ്: 169, വില: 200 / -

പ്രാചീനമലയാളം

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 142 വില: 200/-

മലയാളഭാഷാശാസ്ത്രം ഗവേഷണ ജേണൽ

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 141, വില: 200/-