ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

IV സെമസ്റ്റർ പി. ജി. പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.