ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

2023 – 24 വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ, പൊതുസഭാ പ്രതിനിധി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – കരട് വോട്ടർ പട്ടിക.

2023 – 24 വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ, പൊതുസഭാ പ്രതിനിധി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – കരട് വോട്ടർ പട്ടിക.

Download File