ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഹോസ്റ്റൽ പ്രവേശനം നേടിയ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ

ഹോസ്റ്റൽ പ്രവേശനം നേടിയ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ

Download File