ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി(04 /10 / 21 മുതൽ ) തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്

സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി(04 /10 / 21 മുതൽ ) തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്

Download File