ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ – ഒ. ബി. സി. വിഭാഗത്തിൽ

സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ – ഒ. ബി. സി. വിഭാഗത്തിൽ

Download File