ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സോഷ്യോളജി ഗവേഷണ ജേണൽ സമീക്ഷയുടെ ഏഴാം വാല്യത്തിലേക്ക്  ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

സോഷ്യോളജി ഗവേഷണ ജേണൽ സമീക്ഷയുടെ ഏഴാം വാല്യത്തിലേക്ക് ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Download File