ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഡിസ്ട്രോയർ ബൈ ബാക്ക് വ്യവസ്ഥയിൽ വിതരണം ചെയ്തു സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഡിസ്ട്രോയർ ബൈ ബാക്ക് വ്യവസ്ഥയിൽ വിതരണം ചെയ്തു സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Download File