ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധിയെ നിർവാഹക സമിതിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധിയെ നിർവാഹക സമിതിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

Download File