ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വിജ്ഞാപനം – വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ, പൊതുസഭാ പ്രതിനിധി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (2023-2024)

വിജ്ഞാപനം – വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ, പൊതുസഭാ പ്രതിനിധി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (2023-2024)

Download File