ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാല ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള പഴയ പത്രങ്ങൾ , വാരികകൾ എന്നിവ തൂക്കി വാങ്ങുന്നതിനു ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു .

മലയാള സർവകലാശാല ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള പഴയ പത്രങ്ങൾ , വാരികകൾ എന്നിവ തൂക്കി വാങ്ങുന്നതിനു ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു .

Download File