ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

റീ-ഇ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് – ബസ് വാങ്ങുന്നതിന് നിർമ്മാതാക്കൾ / അംഗീകൃത ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ/ ഡീലർമാരിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായി റീ-ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നു.

റീ-ഇ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് – ബസ് വാങ്ങുന്നതിന് നിർമ്മാതാക്കൾ / അംഗീകൃത ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ/ ഡീലർമാരിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായി റീ-ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Download File