ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

മലയാള സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ തസ്തിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.