ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാല താഴെ പറയുന്ന പഠന സ്കൂളുകളിലേ ഒഴിവുകളുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് പി ജി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

മലയാള സർവകലാശാല താഴെ പറയുന്ന പഠന സ്കൂളുകളിലേ ഒഴിവുകളുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് പി ജി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

മലയാള സർവകലാശാല താഴെ പറയുന്ന പഠന സ്കൂളുകളിലേ ഒഴിവുകളുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് പി ജി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

1.എം എ ഭാഷാശാസ്ത്രം

2. എം.എ. വികസനപഠനവും തദ്ദേശവികസനവും

3. എം.എ. മലയാളം (സംസ്കാരപൈതൃകം)

 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ,അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനായി സന്ദർശിയ്ക്കുക