ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാലയിലെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ  ബിരുദാന്തര ബിരുദ ഓഫ് ലൈൻ ക്ലാസുകൾ 08/ 11 / 2021 ന് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്  ആരംഭിക്കുന്നതാണ്

മലയാള സർവകലാശാലയിലെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദാന്തര ബിരുദ ഓഫ് ലൈൻ ക്ലാസുകൾ 08/ 11 / 2021 ന് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്

മലയാള സർവകലാശാലയിലെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദാന്തര ബിരുദ ഓഫ് ലൈൻ ക്ലാസുകൾ 08/ 11 / 2021 ന് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്

                                                                                                രജിസ്ട്രാർ ഇൻ ചാർജ്