ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പൊതുസഭ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിർവാഹക സമിതിയിലേക്ക് അധ്യാപകരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പൊതുസഭ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിർവാഹക സമിതിയിലേക്ക് അധ്യാപകരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Download File