ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പുനർ ക്വട്ടേഷൻ : മലയാള സർവകലാശാല ക്യാമ്പ്‌സിൽ സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റോർ നടത്തുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു .

പുനർ ക്വട്ടേഷൻ : മലയാള സർവകലാശാല ക്യാമ്പ്‌സിൽ സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റോർ നടത്തുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു .

Download File