ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പുനർ ക്വട്ടേഷൻ :നെറ്റ് വർക്ക് സ്വിച്ച് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

പുനർ ക്വട്ടേഷൻ :നെറ്റ് വർക്ക് സ്വിച്ച് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Download File