ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പുനർവിജ്ഞാപനം-പ്രൊജക്റ്റ് ഫെല്ലോ ,ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ്  നിയമനത്തിന് വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു

പുനർവിജ്ഞാപനം-പ്രൊജക്റ്റ് ഫെല്ലോ ,ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനത്തിന് വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു

Download File