ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

പി. ജി . രണ്ടാംസെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ – 2022