ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പി. ജി . രണ്ടാംസെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ – 2022

പി. ജി . രണ്ടാംസെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ – 2022

Download File