ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പി ജി പ്രവേശനം അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂൺ 15 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു.

പി ജി പ്രവേശനം അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂൺ 15 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു.

Download File