ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പിഎച്ച്.ഡി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ പ്രവേശന ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പിഎച്ച്.ഡി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ പ്രവേശന ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Download File