ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പരിസ്ഥിതി പഠന സ്കൂൾ ലാബിലേക്കാവശ്യമായ  റഫ്രിജറേറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

പരിസ്ഥിതി പഠന സ്കൂൾ ലാബിലേക്കാവശ്യമായ റഫ്രിജറേറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Download File