ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

നെറ്റ്/ജെ.ആർ.എഫ് യോഗ്യതാ പരീക്ഷകൾക്ക് സർവകലാശാലയിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

നെറ്റ്/ജെ.ആർ.എഫ് യോഗ്യതാ പരീക്ഷകൾക്ക് സർവകലാശാലയിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

Download File