ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

നിർവാഹക സമിതി വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

നിർവാഹക സമിതി വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Download File