ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

നിർവാഹക സമിതി -വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – അന്തിമസ്ഥാനാര്‍ത്ഥിപട്ടിക

നിർവാഹക സമിതി -വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – അന്തിമസ്ഥാനാര്‍ത്ഥിപട്ടിക

Download File