ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവ്വകലാശാല–ഓംബുഡ്‌സ്‌ പേഴ്സനെ നിയമിച്ച ഉത്തരവ്

തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവ്വകലാശാല–ഓംബുഡ്‌സ്‌ പേഴ്സനെ നിയമിച്ച ഉത്തരവ്

Download File