ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവകലാശാല – അക്കാദമികം – എഴുത്തച്ഛൻ പഠനകേന്ദ്രം ഉപദേശകസമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവകലാശാല – അക്കാദമികം – എഴുത്തച്ഛൻ പഠനകേന്ദ്രം ഉപദേശകസമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

Download File