ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഡോ.ഇ  രാധാകൃഷ്ണൻ , ഡോ . സൈതലവി സി എന്നിവരുടെ അക്കാദമിക് ലെവൽ പ്രമോഷൻ (ലെവൽ 13 എ – ലെവൽ 14 ) ഉത്തരവ് .

ഡോ.ഇ രാധാകൃഷ്ണൻ , ഡോ . സൈതലവി സി എന്നിവരുടെ അക്കാദമിക് ലെവൽ പ്രമോഷൻ (ലെവൽ 13 എ – ലെവൽ 14 ) ഉത്തരവ് .

Academic Level Pramotion

Download File