ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു – പരിസ്ഥിതിപഠന ലാബിലേക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്.

Download File