ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഇ-ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു  –  പരിസ്ഥിതി പഠന സ്കൂളി നാവശ്യമായ ലാബറട്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും ഇ-ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഇ-ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു – പരിസ്ഥിതി പഠന സ്കൂളി നാവശ്യമായ ലാബറട്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും ഇ-ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Download File