ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്  ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു

ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു

Download File